เวปไซต์นี้ จัดทำโดยตัวแทนประกันชีวิต บมจ กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง โทรเลย

Q&A คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับความคุ้มครองโควิด-19 กับแผนประกันสุขภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

คำถามที่ 1 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการตรวจ COVID-19 หรือไม่ ถ้าคุ้มครองสามารถตรวจได้กี่ครั้ง และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

คำตอบที่ 1

  • ความคุ้มครองการตรวจคัดกรอง COVID-19 ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ลูกค้าถืออยู่ โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (PUI)

•กรณีกรมธรรม์ลูกค้ามีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองโดยไม่ว่าจะตรวจพบหรือไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ตาม

•กรณีกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และทำการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น โดยเป็นผลประโยชน์ความคุ้มครองในหมวดการตรวจวินิจฉัยก่อนเข้ารับการรักษา 30 วัน

•กรณีกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

2) ลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ต้องการตรวจเองโดยสมัครใจ)

•กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยหากกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน

•กรณีตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นแผนประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองในผลประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปี (ผลประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปี จะให้ความคุ้มครอง 1 ครั้งต่อปีกรมธรรม์และมีระยะเวลารอคอย 12 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)

สำหรับความคุ้มครองการตรวจ COVID-19 มากกว่า 1 ครั้ง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะพิจารณาให้ความคุ้มครองโดยอ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนวทางเวชปฏิบัติ ฯ) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

คำถามที่ 2 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้ารับการรักษาโรคอื่นหรือการผ่าตัดต่างๆ หรือไม่

คำตอบที่ 2

•กรณีตรวจก่อนเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองตามเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

•กรณีตรวจก่อนการผ่าตัด กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองดังนี้

1) การผ่าตัดที่ให้ยาระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบ

2) การผ่าตัดที่ให้ยาระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง

3) การผ่าตัดหรือหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ และผ่านทางอากาศ เช่น การส่องกล้องทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร เป็นต้น

4) การผ่าตัดกรณีฉุกเฉิน

คำถามที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจ COVID-19 อยู่ที่เท่าไหร่

คำตอบที่ 3

  • ค่าใช้จ่ายการตรวจ COVID-19 อยู่ที่ประมาณ 2,000 – 7,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลเอกชน โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์สอบถามและนัดตรวจกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรง

คำถามที่ 4 กรณีตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองหรือไม่

คำตอบที่ 4

•ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับการรักษาโรค COVID-19 ได้เหมือนโรคอื่นๆ ทั่วไป โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองในผลประโยชน์ผู้ป่วยในตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้ กรมธรรม์ยังคงมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับตามปกติ โดยลูกค้าจะต้องไม่มีการตรวจพบหรือมีอาการของโรคเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารอคอยนี้

คำถามที่ 5 การรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) มีเงื่อนไขอย่างไร

คำตอบที่ 5

  • กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้คลอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ดังนี้

•คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ที่ได้รับการจัดตั้งและขออนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข

•คุ้มครองค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ที่ได้รับการจัดตั้งและขออนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข

•กรณีผู้ป่วยใน ลูกค้าสามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลเครือข่าย (แฟกซ์เคลม) ได้ตั้งแต่พ้นระยะเวลารอคอย 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงื่อนไขของโรงพยาบาลเครือข่ายและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) แต่ละแห่ง

คำถามที่ 6 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองวัคซีน COVID-19 และอาการข้างเคียงต่างๆ ของวัคซีน COVID-19 หรือไม่

คำตอบที่ 6

•กรณีกรมธรรม์ลูกค้ามีผลประโยชน์ความคุ้มครองเรื่องวัคซีน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองการฉีดวัคซีนตามวงเงินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รวมถึงอาการข้างเคียงต่างๆ ของวัคซีน COVID-19 ด้วย โดยวัคซีนดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

•กรณีกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองเรื่องวัคซีน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

คำถามที่ 7 กรณีที่มีการซื้อแพคเกจการฉีดวัคซีน COVID-19 ไว้ล่วงหน้าจะสามารถส่งเบิกได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบที่ 7

  • ลูกค้าสามารถเรียกร้องสินไหมได้ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น โดยอาจจะทยอยเบิกหลังจากฉีดวัคซีนแต่ละเข็มหรือรอจนฉีดครบแล้วส่งเบิกครั้งเดียวก็ได้
  • ลูกค้าสามารถส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับวัคซีน ได้แก่

1) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

2) เอกสารที่ระบุการฉีดวัคซีนที่มีรายละเอียดชัดเจนจากสถานพยาบาล เช่น ใบรับรองแพทย์ที่มีการระบุถึงการฉีดวัคซีน หรือใบนัดฉีดวัคซีนที่มีการรับรองจากสถานพยาบาล

คำถามที่ 8 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ตรวจ COVID-19 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำตอบที่ 8

  • ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสุขภาพ เหมือนกรณีส่งเคลมตรงกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตามปกติ
  • กรณีเอกสารจากสถานพยาบาลทุกชนิดที่เป็นสำเนา จะต้องมีตราประทับรับรองจากสถานพยาบาล
  • กรณีเรียกร้องสินไหมค่าตรวจ COVID-19 ให้แนบผลตรวจและการประเมินตามเกณฑ์ PUI (ถ้ามี) จากสถานพยาบาลมาพร้อมกันด้วย

คำถามที่ 9 แผนประกันสุขภาพของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองการฉีดวัคซีน COVID-19 มีอะไรบ้าง

คำตอบที่ 9

  • แบบประกันสุขภาพ iHealthy แผน Platinum และแบบประกัน Flexi Health แผน Platinum

Cr.Krungthai-AXA Life

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

KT-axainsurance ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)